SLOVENSKY’

BLAHOSLAVENÝ MAREK Z AVIANA

Kňaz

Spomienka: 13. augusta

Blahoslavený Marek sa narodil 17. novembra 1631 v Aviane. V roku 1648 sa v Conegliano zaodel do kapucínskeho habitu a hrdinským spôsobom zachovával sľuby. Potom, čo bol v roku 1655 v Chioggia ordinovaný za kňaza, venoval sa kazateľskej činnosti. V roku 1676 učinil v Padove prvý z mnohých zázrakov, preto blahoslavený Inocent XI., pápež, ho nazval „obdivuhodným tvorcom zázrakov storočia“. Na žiadosť biskupov podnikol dve dlhé misionárske cesty do Severnej i v Strednej Európy, počas ktorých poukazoval na skutok dokonalej ľútosti za hriechy a medzi zástupmi, ktoré prichádzali k nemu, dosiahol nespočetné obrátenia. Vstúpil taktiež do spolupráce s Leopoldom I., rakúskym panovníkom, a tak sa stal jeho „ochranným anjelom“. V roku 1683 ako pápežský legát tým, že sa obetoval ako obeta Pánovi a získal silou modlitby víťazstvo, mal výrazný podiel na oslobodení Viedne od Turkov. Potom pokračoval vo svojej činnosti obdivuhodného tvorcu zázrakov a dobrodincu chudobných, pôstneho kazateľa, a biskupmi, vládcami i šľachtou vyhľadávaného radcu. Bol prítomný pri oslobodzovaní Budína (1686) a Belehradu (1688). Zomrel vo Viedni 13. augusta 1699 a bol pochovaný v kapucínskom kostole. Už za svojho života bol označovaný za svätca. Dňa 27. apríla 2003 bol Jánom Pavlom II. vyhlásený za blahoslaveného.

MODLITBA
ZA DOSIAHNUTIE KANONIZÁCIE

Klaniame sa ti a oslavujeme ťa,
Najsvätejšia Trojica: Otec, Syn i Duch Svätý,
pretože ty si Dobro, najvyššie Dobro,
a tá, z ktorej pochádza každé dobro.
Ty si učinila blahoslaveného Marka z Aviana apoštolom pokoja,
napomáhateľom jednoty medzi národmi Európy,
otcom najbiednejších a bezbranných,
a mocný tvorca duchovných i materiálnych zázrakov.
Na jeho príhovor dopraj aj nám
toho istého ducha viery, bratskej lásky, svornosti, pokoja
i milosť, o ktorú žiadame …

Sláva Otcu

So schválením † kardinála Christophera Schönborna, viedenského arcibiskupa.